Rael 4
Rael 4

ShadesOf Jam House gig, Edinburgh 6th May 2007.

ShadesOf Jam House
ShadesOf Jam House

ShadesOf Jam House gig, Edinburgh 6th May 2007.

Rael 3
Rael 3

ShadesOf Jam House gig, Edinburgh 6th May 2007.

Rael 2
Rael 2

ShadesOf Jam House gig, Edinburgh 6th May 2007.

Rael 1
Rael 1

ShadesOf Jam House gig, Edinburgh 6th May 2007.

Rael by Gavin Cameron
Rael by Gavin Cameron

Practice session with ShadesOf, Edinburgh Lighthouse Studios, 2006